• عید سعید فطر
  • ماه مبارک رمضان
  • پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران
  • اعضاء هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران
  • سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در ساختمان جدید