• تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی (ره )
  • مرقد امام خمینی (ره)1
  • مرقد امام خمینی (ره)2
  • مرقد امام خمینی (ره)3
  • پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران
  • اعضاء هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران